محصولات بهداشتی

محصولات بهداشتی در این سبد از داروخانه درمان طب جای خواهند گرفت ، محصولاتی که برای هر خانه ای لازم است . ما دست روی برخی از محصولات بهداشتی خواهیم گذاشت که شاید شما خجالت میکشید آنها را از مغازه های سطح شهر تهیه فرمایید والبته اینکه در موارد زیادی اصل این محصولات را پیدا نمیکنید و یا اینکه در وقت خود میخواهید صرفه جویی کنید.