• z power pills

    فروش قرص راست کننده خارجی زد پاور z power

    برخی از مردان با وجود اینکه جهت برقراری رابطه ی جنسی تحریک میشوند هنوز از سفتی و راستی الت تناسلی خود مطمئن نبوده و کمی احساس ضعف و سرخوردگی را در خود احساس میکنند، در این باره حتی ذوج جنسی نیز احساس میکند که مردش کمی مشکلات نعوظ داشته و یا حتی ممکن است فکر کند که مرد زندگیش عقیم است! نشانه ی بارز تحریک پذیری در مردان راست شدن الت تناسلی میباشد حتی مطالعاتی نشان میدهند که زنان با دیدن صحنه ی برانگیختگی جنسی در مردان شوق زده شده و نسبت به برقراری روابط جنسی ترغیب میشوند. راست نشدن آلت تناسلی یک ایراد برای مردان است بخصوص اگر شما…